Tuesday, February 10, 2009

with Delhi units ...ONAM 2008
with HASTHSAL, Delhi NSS

BHILAI Nair Samajam ---

BHILAI Nair Samajam
2009 january 2nd
Dr T P Sasikumar
GUEST for mannam JayanthiNAIR MAHILA SAMAJAM meetingGLOBAL NAIR SAMITHY meeting at DELHI on 9th OCTOBER 2008

The meeting elected
Dr T P Sasikumar as the CHAIRMAN
of the
Global Nair Samithy (GNS)